Missioon visioon ja väärtused

Missioon
Luua igale õpilasele parimad võimalikud tingimused isiksuse terviklikuks arenguks, koolikohustuse täitmiseks ja kvaliteetse ning võimetekohase põhihariduse omandamiseks.
 
Visioon
Kool loob kaasaegse humanistlikel väärtustel põhineva, avatud ja sotsiaalsete partneritega tulemuslikku koostööd tegeva keskkonna iga õppija arenguks. Kool tagab igale õpilasele võrdsed võimalused õppimiseks ja võimetekohase põhihariduse omandamiseks. Esiplaanil on õpilaste psüühiliste protsesside arendamine, et luua alus võimetele vastavate teadmiste ja oskuste omandamiseks, võimalikult adekvaatse enesetunnetuse kujunemiseks. Õppimine on iga inimese tervikliku arengu osa ja loomulik vajadus ning põhiõigus, mille teostamise eelduseks on humaansed, sh sallivushoiakud ja demokraatlikud koostöösuhted koolis. Kooli õppekava läbinud õpilane omandab oskused võimalikult iseseisvaks osaluseks ühiskonna ja pereelus. Põhikooli õpilase tervikliku arengu teenistusse lülitatakse koordineeritult õpe ja õpiabi; sotsiaalhoolekande tugiteenused, rehabilitatsiooniteenused ning lapsevanema poolne tugi.
 
Meie väärtused:
  • Õppe- ja kasvatustöö terviklikkus – arvestame iga õpilase individuaalsust, orienteerume iga õpilase isiksuse terviklikule arengule. Terviklikkuse visiooni kannab õppekava, selle teostamisse on kaasatud õpetajad, tugivõrgustiku spetsialistid ja lapsevanemad;
  • Väärikas kohtlemine – hoolime õpilasest ja austame teda;
  • Koostöö, avatus ja kaasamine – väärtustame võrdsusel põhinevat suhtlemist ja ühistegevust eri koostöörühmade vahel. Tähtsal kohal on kooli ja kodu sünergia, avatus ja koostöö sotsiaalhoolekandeteenuste korraldajatega ning rehabilitatsioonimeeskonnaga. Koostöö põhineb vastastikusel austusel, hoolimisel, usaldusel ja mõistmisel;
  • Professionaalsus – personal on kvalifitseeritud, kompetentne, tööle pühendunud javastutust võttev;
  • Innovaatilisus – oleme avatud arengule ja vastuvõtlikud uutele ideedele ning nende rakendamisele;
  • Üksteise väärtustamine – väärtustame meie ühist tööd, tunnustame ja kiidame.