Vastuvõtt

Kes on oodatud õppima Käo Põhikooli?

Võtame vastu lapsi

 • kellele nõustamiskomisjon on soovitanud õpetust põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel toimetuleku või hooldusõppe tasemel;
 • kes elavad Tallinnas või lähivaldades.

Kuidas toimub õppimine Käo Põhikoolis?

Õppe- ja kasvatustegevus toimub kõigil õpilastel individuaalse õppekava alusel ning viiakse läbi Käo Põhikooli ja Päevakeskus Käo koostöös. Kooli astudes saab laps ka samaaegselt Päevakeskusesse Käo päevahoiuteenusele. Lapse õpetamisele ja arendamisele lähenetakse terviklikult kogu päeva vältel (8.00-17.00).

Käo Põhikooli õpilasel on võimalik saada samas majas rehabilitatsiooni teenuseid. Kooli, keskuse ja rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistid teevad igapäevast koostööd lapse arengu toetamisel.

 • Õppetegevuses lähtume õpilase reaalsest tegevusvõimest ja arengu-potentsiaalist;
 • Õpe on kohandatud kogu õppekava ulatuses, rakendades tervikõppe tööviisi;
 • Õppetöö on jaotatud õpitervikuteks.

Õpitervikud on:

 • emakeel ja suhtlemine;
 • tunnetus ja taju;
 • sotsiaalne suhe ja rühmatöö;
 • käeline tegevus ja peenmotoorika;
 • muusika ja liikumine;
 • üldmotoorika;
 • igapäevaoskused;
 • hommikuring, suhtlusring.

Erivajadustega õpilase jaoks on oluline struktureeritud keskkond, aeg ja tegevused. Kasutame selleks oma koolis õpilastele lihtsasti mõistetavaid PCS pilte. Visualiseeritud keskkond, päevaplaanid, tegevusjuhised jm aitavad õpilasel paremini mõista teda igapäevaselt ümbritsevaid küsimusi: Mis? Kus? Kes? Millal? Kuidas?   

Muu info

Käo Põhikool on MTÜ Inimeselt Inimesele loodud eraomanduses ilma õppemaksuta kool. Koolis ja keskuses töötavad sõbralikud, professionaalsed ja toetavad õpetajad ja kasvatajad. Koolis on kaasaegsed õppevahendid (näiteks tahvelarvutid), väga head füsioteraapia ja muusikateraapia vahendid (näiteks Grossi trenažöör ja gong), tunnetustuba ja soolakamber. Kool asub kauni keskkonnaga Kristiine linnaosas, meil on suur ja roheline õueala. 

Olete oodatud tutvuma!

Igal kevadel toimuvad Käo Põhikoolis avatud uste päevad. 

Pakume:

 • infot kooli ning päevakeskuse õppe- ja kasvatustegevuse kohta;
 • õppetundide külastust;
 • osalemist maja tutvustaval ringkäigul;
 • infot rehabilitatsiooniteenuste võimalustest;
 • võimalust esitada avaldus kooli õppima asumiseks ja päevakeskusesse päevahoiuteenusele saamiseks.

Kooliga võib tulla tuvuma ka teisel endale sobival ajal teatades sellest ette telefonil 677 3495 või e-posti aadressil kaokool kaokool.ee

Käo Põhikool õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord