Lakeside Kool

Käo Põhikooli õpetaja Karmen Pruul külastas Inglismaal Welwyn Garden City-s Lakeside kooli Erasmus+ õpirände projekti raames 12.01-22.01.2015.

Lakeside kool on erikool, kus õpivad raske ja sügava vaimupuudega ja autismispektri häirega õpilased. Lakeside kooli külastamise eesmärkideks oli tutvuda erinevate rakendatavate õppemeetoditega ja -vahenditega. Lisaks jälgida, kuidas on planeeritud õpilase päev ja kuidas toimub erinevate spetsialistide omavaheline koostöö.

Õpiränne andis hea võimaluse:

  • kogeda Lakeside kooli igapäevaelu;
  • osaleda tundides, teraapiates ja erinevatel koosolekutel.

Kool rakendab sarnast kodurühmade ja oskusrühmade süsteemi nagu Käo Põhikool. Palju on tööl inimesi osalise tööajaga. Mitmed õpetaja abid teevad lisaks kodurühmas töötamisele ka individuaalseid teraapiatunde. Väga tähtsaks peetakse, et igal õpilasel oleks võimalus suhelda ja ennast väljendada. Palju kasutati tunnetusliku suhtlemise (Intensive Interaction) meetodit ja ergutati verbaalse kõneta õpilasi end häälitsustega väljendama.

Väga suurt tööd tehti ASH-ga õpilastega. Iga ASH-ga õpilase puhul hinnatakse ära tema ala- ja ülitundlikus, millest lähtuvalt ollakse teadlikumad, kuidas õpilase toimimist toetada. Kõik see on suur töö, millega tegeleb autismi töögrupp.

Lisaks oli võimalus külastada kohalikku intervallhoiu teenust pakkuvat asutust Respite Centre Jubilee House ning asenduskodu teenust pakkuvat asutust Willow House. Neis mõlemas lähtutakse laste individuaalsetest õppekavadest ning kasutatakse kooliga samu meetodeid lapse toetamiseks (AAC, reeglid jne).

Lakeside kooli personal ütleb enda kohta, et parendamist vajavaid valdkondi on veel küllaga, kuid ometigi ollakse uhked selle üle, mida täna tehakse. Sama võib öelda Käo Põhikooli kohta.