St. Pierce kool ja Young Epilepsy kogukond

Käo Põhikooli õpetaja ja karjäärikoordinaator Jaanika Savolainen külastas Inglismaal St. Pierce kooli ja Young Epilepsy kogukonda Erasmus+ õpirände projekti raames 02.03-19.03.2015.

Young Epilepsy on riiklikult rahastatud kogukond epilepsia jt neuroloogiliste probleemide ning õpiraskustega lastele ja noortele. Üle poole õpilastest on autismispektrihäire diagnoosiga. Young Epilepsy pakub põhi- ja kolledziharidust 5-24 aastastele inimestele koos toetatud elamisega. Lisaks on seal väga suur ja heal tasemel meditsiini-, uuringute ja kohanemiskeskus, töövõimalusi pakub farm ja aiand.  Suurt rõhku pannakse multidistsiplinaarsele lähenemisele: laps, perekond, õpetajad, juhendajad, meditsiinitöötajad, terapeudid. Pakutakse toetust ja koolitust spetsialistidele, lapsevanematele ja lastele/ noortele endile.

Kogukonnas kohapeal elamine andis hea võimaluse põhjalikumalt tutvuda kooli ja kogukonna töökorralduse, meetodite ja vahenditega ööpäevaringselt. Kolm nädalat on piisav aeg, et näha kogukonna suurepäraseid toimimismehhanisme, aga ka varjukülgi, millega nad silmitsi seisavad. Muljetavaldav oli lahenduste leidmisele orienteeritus. Töötajate panustamine ei tundunud raske tööna ja ülekoormusena, vaid nauditava elustiilina ja eesmärkide täitumisele panustati suurima rõõmuga.

Võib öelda, et Erasmus + programmis osalemine andis rohkem, kui olid esialgsed ootused. Lisaks igapäevase töö jälgimisele, erinevate meeskondade töödes kaasa löömisele oli võimalus osaleda erinevate meetodite koolitustel:

  • autismispektrihäire mõistmine ja toetamine;
  • SPELL;
  • tunnetuslik suhtlemine;
  • Signalong (lihtsustatud viiped);
  • ohutu toetamine;
  • positiivne käitumine.

Young Epilepsy kogukonnas on välja töötatud väga hea koolitusprogrammi uutele ja vanadele töötajatele. Koolitajateks on kogukonna enda töötajad, kes on saanud vastava väljaõppe.

Kogukonna peamiseks raamkontseptsiooniks on SPELL – positiivne ja individuaalne lähenemine. Igale õpilasele on tagatud 1:1-le juhendamine, raske käitumishäire või liikumispuudega õpilasel isegi 2:1-le juhendamine. Alati arvestatakse õpilase arvamuse ja eripäradega. Keskkond laiemas mõistes kohandatakse selliseks, et erivajadusega inimene tuleks toime võimalikult iseseisvalt. Üheks inspireerivamaks kogemuseks oligi absoluutselt iga töötaja positiivne ja innustav suhtumine õpilastesse. Märgati iga õpilase tugevaid külgi, vajadusi, soove, initsiatiivi, valikuid ja õigusi. Õppimine on alati paindlik ja lõbus, mis võimaldab lapsel tugevdada veelgi oma tugevaid külgi, et olla särav täht teatud alal, mitte „hall keskmine” igas valdkonnas. Näiteks St. Pierce koolis on väga head võimalused sportimiseks.

Õpetajatega õpilasomavalitsuse teemasid arutamas. 

Koolis on hästi toimiv õpilasomavalitsus, mille tegevuse käigus on muudetud koolikeskkond turvalisemaks ja meeldivamaks, õpilastele sobivamaks. Igal inimesel on olemas arvamus, oluline on anda õpilastele vahendid ja keskkond kohandada selliseks, et nad suudaksid oma arvamust arusaadavalt väljendada.

Erinevate meeskondade koosolekutel osalemisega sai hea ülevaate suurepärasest koostööst ja info liikumisest erinevate üksuste vahel. Kogukonnas on olemas väga tugevad psühholoogia ja käitumise toetamise meeskonnad. Töötajate ja õpilaste nõustamine on palju aidanud kaasa sobivate meetodite rakendamisele ja keskkonna kohandamisele. Töövarjuks olemisega sai veendutud, et käitumine on kommunikatsioon ja kui selle olemust mõista, on võimalik leida kõigile osapooltele sobiv lahendus!